Philip Morris International’?n Türkiye’deki üretim ?irketi Philip Morris Sabanc? Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.?.’ye (PH?LSA) ho?geldiniz.

PH?LSA, 1991 y?l?nda Philip Morris’in %75 ve Sabanc? Holding’in %25 ortakl???yla kurulmu?tur. 1992 y?l?n?n sonlar?na do?ru faaliyetlerine ba?layan ?zmir-Torbal?’daki Fabrika, uzman kadrosu ve en son teknolojiye yapt??? yat?r?mlar ile dünya standartlar?nda bir tesis olarak itibar?n? güçlendirmi?tir. Yakla??k 1200 çal??an? ile PH?LSA, Türkiye pazar? ve d?? pazarlar için 250 farkl? çe?it ürün üretmektedir.

~1200

ÇALIŞANI

PHILSA olarak, tüm i? süreçlerimizi güçlü bir sürdürülebilirlik vizyonu ile yönetmek için büyük çaba gösteriyoruz. Bunun için, payda?lar?m?zla birlikte bir çok sosyal ve çevresel proje geli?tirip uyguluyoruz. Gelecek ku?aklar için temiz ve sürdürülebilir kaynaklar? olan bir Dünya’ya do?ru sorumlu ad?mlar at?yoruz.

Sürdürülebilir Su Yönetimi Birli?inin (AWS) ana prensiplerini sa?layarak Su Yönetimi Birli?i uyumlulu?una taahhüt ediyoruz. Nisan 2020’de ?zmir Torbal?’daki fabrikam?z AWS Standard? denetiminden geçerek AWS Sertifikas?yla belgelendirilen Türkiye’deki ilk firma oldu. Bu y?l da Philsa fabrikam?z 15-16 Ekim, 2020 tarihlerinde AWS Standart v.02 için gözetleme denetiminden geçecektir.

Merkez

Philsa Philip Morris Sabanc? Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret Anonim ?irketi
Küçükçaml?ca Mahallesi, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 58-58/1
Küçükçaml?ca – Üsküdar - ?STANBUL - 34696

+90 216 544 30 00 +90 216 544 30 40

Fabrika

7 Eylül  Mahallesi, Philsa Caddesi No:32
35860 Torbal? – ?zmir
philsa.com.tr
Bilgi Toplumu Hizmetleri

+90 232 850 11 11 +90 232 850 11 22
动漫岛 - 十八禁啪漫动漫-成年AV动漫网站