Poznaj Nas

W kwietniu 2017 roku PMI wprowadzi? na polski rynek IQOS, innowacyjny produkt oparty na technologii podgrzewania tytoniu, który wytwarza ?rednio 90-95% mniej szkodliwych substancji - poza nikotyn? - ni? tradycyjne papierosy.

 

W Polsce dzia?aj? cztery spó?ki zale?ne PMI.

Siedziba i fabryka Philip Morris Polska S.A. (PMPL) mie?ci si? w Krakowie. PMPL zajmuje si? produkcj? wyrobów tytoniowych, z których oko?o 70% trafia na eksport.

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. (PMPL-D) ma siedzib? w Krakowie, biuro w Warszawie oraz centra dystrybucji w ca?ym kraju. PMPL-D zajmuje si? sprzeda?? i dystrybucj? wyrobów tytoniowych na polskim rynku.

Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o. (PMPL-T) ma siedzib? w Krakowie oraz stacje wykupowe w wybranych rejonach uprawowych. Spó?ka zajmuje si? kontraktacj? uprawy tytoniu przez plantatorów, skupem tytoniu oraz jego magazynowaniem. Odpowiada równie? za przygotowywanie mieszanek tytoniowych oraz nadzoruje ich produkcj?.

PMI Service Center Europe Sp. z o.o. (PMI SCE) mie?ci si? w Krakowie, jest europejskim centrum us?ug, które ?wiadczy wyspecjalizowane us?ugi finansowe, zakupowe i informatyczne (IS) oraz zapewnia wsparcie z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi (HR) spó?kom zale?nym PMI w ponad 60 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Wielu pracowników PMI SCE w Krakowie pochodzi z ró?nych cz??ci ?wiata. Reprezentuj? ok. 25 narodowo?ci i pos?uguj? si? ponad 20 j?zykami.

Designing a Smoke-Free future

Przysz?o?? PMI

Nasza wizja

Zbudujemy przysz?o?? PMI na bazie produktów wolnych od dymu tytoniowego, które s? doskona?? alternatyw? dla tradycyjnych papierosów. Wizj? nas wszystkich w PMI jest, aby te w?a?nie produkty w przysz?o?ci zast?pi?y papierosy.?

Dlatego w dwóch o?rodkach badawczo-rozwojowych – w Szwajcarii i Singapurze – zatrudniamy ponad 400 naukowców, in?ynierów i ekspertów, którzy pracuj? nad produktami o obni?onej szkodliwo?ci b?d?cymi alternatyw? dla papierosów.

PM_Poland_Nasza_fabryka

Centrum Produkcji

Nasza fabryka

Nasza fabryka w Krakowie zajmuje si? produkcj? wyrobów tytoniowych, w tym trzech z dziesi?ciu najlepiej sprzedaj?cych si? marek papierosów w Polsce – Marlboro, L&M i Chesterfield, na rynek krajowy i rynki zagraniczne.

Eksport stanowi oko?o 70% produkcji PMPL. Dzi?ki inwestycjom w modernizacj? fabryki, dzi? PMPL jest jednym z kluczowych centrów produkcyjnych PMI.

?

employees-1

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników

Nasi pracownicy

Obecnie w ca?ej Polsce zatrudniamy ponad 3000 osób: w fabryce i biurach w Krakowie i Warszawie oraz centrach dystrybucji na terenie ca?ego kraju.? Nieustannie dbamy o to, aby wszyscy pracownicy dobrze czuli si? w naszej firmie.

Tworzymy szczególne warunki pracy, dbamy o pracowników i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji. D??ymy tak?e do ci?g?ego doskonalenia praktyk zwi?zanych z zatrudnieniem.?

Dzia?alno?? charytatywna

PMI wspiera programy charytatywne, które poprawiaj? warunki ?ycia w wielu miejscach, w których ?yj? i pracuj? nasi pracownicy, a tak?e w spo?eczno?ciach rolniczych tam, gdzie kupujemy tytoń. Koncentrujemy nasze dzia?ania na podstawowych kwestiach: dost?p do edukacji, wyrównanie szans ekonomicznych i poprawa warunków ?ycia w spo?eczno?ciach lokalnych, promocja przedsi?biorczo?ci i wsparcie dla kobiet oraz pomoc w sytuacjach kl?sk ?ywio?owych.

Nasza Historia

Historia PMI w Polsce rozpocz??a si? w 1973 r. wraz z podpisaniem przez firm? umowy licencyjnej z Zak?adami Przemys?u Tytoniowego w Krakowie (ZPTK) na produkcj? papierosów marki Marlboro. W 1996 r. firma PMI zakupi?a od Skarbu Państwa pakiet akcji ZPTK, a w 1998 r. nazwa przedsi?biorstwa zosta?a zmieniona na Philip Morris Polska S.A.

Pod koniec 2005 r. dzia?alno?? rozpocz??a w Krakowie kolejna spó?ka zale?na PMI – jest to PMI Service Center Europe Sp. z o.o. (PMI SCE). PMI SCE to europejskie centrum us?ug, które ?wiadczy wyspecjalizowane us?ugi finansowe, informatyczne, zakupowe oraz z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi spó?kom zale?nym PMI w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Obecnie w Polsce dzia?aj? 4 spó?ki zale?ne PMI, które ??cznie zatrudniaj? ponad 3000 pracowników w fabryce i biurach w Krakowie i Warszawie oraz w naszych centrach dystrybucji na terenie ca?ego kraju. Naszych pracowników i nasze produkty spotka? mo?na w ca?ej Polsce, ale sercem naszej dzia?alno?ci jest Kraków.

1876

1918

1937

1958

1973

1981

1990

1994

1996

1998

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2013

2017

Przy ul. Dolnych M?ynów w Krakowie powstaje jedna z pierwszych w Polsce fabryka wyrobów tytoniowych – ?Cygar-Fabryka”.

Fabryka staje si? cz??ci? Państwowego Monopolu Tytoniowego (PMT).

Zbudowano nowy zak?ad produkcyjny na terenie krakowskich Czy?yn.

Zniszczony w wyniku wojny zak?ad zostaje odbudowany i wznawia swoj? dzia?alno?? jako Zak?ady Przemys?u Tytoniowego w Krakowie (ZPTK).

Zak?ady Przemys?u Tytoniowego w Krakowie (ZPTK) podpisuj? z Phillip Morris International (PMI) umow? licencyjn? na produkcj? papierosów marki Marlboro

Le?ajska Wytwórnia Tytoniu Przemys?owego przejmuje od ZPTK produkcj? tytoniu oraz znacznie zwi?ksza wydajno?? produkcyjn?.

Po??czenie Le?ajskiej Wytwórni Tytoniu Przemys?owego z Zak?adami Przemys?u Tytoniowego w Krakowie. ZPTK podpisuj? umow? o wspó?pracy biznesowej z PMI i rozpoczynaj? produkcj? papierosów L&M. Umowa zawiera punkt o prywatyzacji.

ZPTK zostaj? przekszta?cone w Spó?k? Akcyjn? Skarbu Państwa.

PMI?kupuje od Skarbu Państwa pakiet akcji ZPTK. W tamtym czasie by?a to najwi?ksza zagraniczna inwestycja w Polsce. Od momentu prywatyzacji ZPTK, PMI rozpoczyna proces modernizacji fabryki w Krakowie i w Le?ajsku.

ZPTK zmienia nazw? na Philip Morris Polska S.A. (PMPL).

Po siedmiu latach modernizacji, PMPL oficjalnie otwiera nowe centrum produkcyjne w Krakowie - Czy?ynach - jedno z najnowocze?niejszych centrów produkcyjnych wyrobów tytoniowych w Polsce i w tej cz??ci Europy.

W Krakowie powstaje spó?ka PMI Service Center Europe Sp. z o.o. (PMI SCE), która ?wiadczy us?ugi finansowe, informatyczne, a tak?e zapewnia wsparcie z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi spó?kom zale?nym PMI w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

PMPL buduje i otwiera now? hal? produkcyjn? w Krakowie.

W wyniku wprowadzenia zintegrowanego systemu zarz?dzania ochron? ?rodowiska, jako?ci?, bezpieczeństwem i higien? pracy OPTIMUM, PMPL uzyskuje mi?dzynarodowe certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

W celu usprawnienia procesów biznesowych dzia?alno?? Philip Morris Polska S.A. zostaje podzielona i jest kontynuowana przez 3 ró?ne spó?ki: Philip Morris Polska S.A., Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., Philip Morris Polska Tobacco Sp. z o.o.

PMI SCE oficjalnie otwiera nowy biurowiec na terenie zak?adów Philip Morris Polska S.A. w Krakowie.

Rozpocz?to budow? nowego centrum produkcyjno-biurowego w Krakowie.

Philip Morris wprowadza IQOS na polski rynek.

Woda jest wspólnym i cennym zasobem, który jest niezb?dny do ?ycia. W 2019 roku ?wiatowe Forum Ekonomiczne (WEF) wymieni?o niedobór wody oraz brak wystarczaj?cej ilo?ci dost?pnej wody, aby sprosta? zapotrzebowaniu na ni?, jako najwi?ksze globalne zagro?enie XXI wieku. Niedobór wody jest wywo?ywany przez zagro?enia, takie jak nadmierne zu?ycie, zanieczyszczenie, niezrównowa?one zarz?dzanie i zmiany pogody spowodowane zmianami klimatu.

Od 2017 roku PMI wprowadzi?o do swoich g?ównych filarów zrównowa?onego rozwoju certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS) w celu zmniejszenia ?ladu wodnego swoich fabryk i promowania zrównowa?onego zarz?dzania wod? w pobli?u naszych zak?adów produkcyjnych. Aby zademonstrowa? swoje zaanga?owanie w gospodark? wodn?, PMI planuje certyfikowa? wszystkie fabryki zgodnie ze standardem AWS do 2025 roku.

Philip Morris Polska S.A. w Krakowie z dum? prezentuje swoj? drog? w kierunku certyfikacji Alliance for Water Stewardship (AWS). Certyfikacja AWS opiera si? na obowi?zuj?cym na ca?ym ?wiecie standardzie, który umo?liwia u?ytkownikom wody zmniejszenie jej zu?ycia, ograniczenie ryzyka zwi?zanego z wod? oraz zarz?dzanie wod? w sposób przejrzysty i oparty na wspó?pracy z interesariuszami dzia?aj?cymi w pobli?u fabryki. Po osi?gni?ciu tego wa?nego etapu, Philip Morris Polska S.A. w Krakowie b?dzie drugim zak?adem w Polsce, który uzyska certyfikat AWS.

Audytu dokona w dniach 9-11.12.2020 r. Pani Gabriela Procyk, Environment, Health & Safety, Environmental Protection Specialist, SGS POLSKA SP. Z O.O.

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

  z siedzib? w Krakowie
  Al. Jana Paw?a II 196, 31-982 Kraków
  Zarejestrowana w S?dzie Rejonowym dla Krakowa-?ródmie?cia w Krakowie XI Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem 0000289223
  NIP 675-13-73-354; REGON 120553944
  Kapita? zak?adowy 10.000.000,00 PLN

  Spó?ka posiada status du?ego przedsi?biorcy.

Biuro w Warszawie

  ul. Inflancka 4C
  Gdański Business Center D
  00-189 Warszawa

   

PMI Service Center Europe Sp. z o.o.

  z siedzib? w Krakowie
  Al. Jana Paw?a II 196, 31-982 Kraków
  Zarejestrowana w S?dzie Rejonowym dla Krakowa-?ródmie?cia w Krakowie XI Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem 0000242947
  NIP 675-13-34-420; REGON 120123379
  Kapita? zak?adowy 600.000,00 PLN

  Spó?ka posiada status du?ego przedsi?biorcy.

Philip Morris Polska S.A.

  z siedzib? w Krakowie
  Al. Jana Paw?a II 196, 31-982 Kraków
  Zarejestrowana w S?dzie Rejonowym dla Krakowa-?ródmie?cia w Krakowie XI Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem 0000012542
  NIP 675-00-02-182; REGON 350686207
  Kapita? zak?adowy (wp?acony w ca?o?ci) 88.445.110,00 PLN

  Spó?ka posiada status du?ego przedsi?biorcy.
动漫岛 - 十八禁啪漫动漫-成年AV动漫网站