Seznamte se s námi

Jsme Philip Morris ?R a.s., dce?iná spole?nost Philip Morris International a největší výrobce a prodejce tabákových výrobk? v ?eské republice. Najdete nás na Burze cenných papír? Praha. Vlastníme 99% obchodní podíl ve spole?nosti Philip Morris Slovakia s.r.o.

ofirme_resized

Továrna v Kutné Ho?e

Továrna v Kutné Ho?e byla zalo?ena v roce 1812, dnes vyvá?í své vyrobky do 46 zemí po celém světě. ?

Pracuje v ní p?es 800 zaměstnanc?.

employees-1

Philip Morris ?R a.s. zaměstnává více ne? 1 000 lidí.

Na?i lidé

Ka?dá nová generace zaměstnanc? p?ichází s novymi o?ekáváními. To je d?vod, pro? neustále pracujeme na dal?ím zlep?ování na?eho ?pi?kového pracovního prost?edí. ?iníme tak s cílem nabízet ty nejlep?í mo?né podmínky, aby ka?dy zaměstnanec mohl naplno vyu?ít sv?j potenciál.?

Vě?íme v to, ?e atraktivní pracovní p?íle?itosti, mo?nost rozvoje kariéry doma i v zahrani?í a otev?ené pracovní prost?edí jsou klí?em k motivaci zaměstnanc?. Získání ocenění Top Employers po ?esté v ?adě je d?kazem toho, ?e Philip Morris ?R a.s. takové prost?edí poskytuje.

Charitativní programy (kontribuce)

Spole?nost Philip Morris ?R a.s. více ne? 28 let významně podporuje charitativní projekty a programy. Podpo?ené charitativní projekty jsou plně v souladu s klí?ovými oblastmi dárcovství, které stanovila naše mate?ská spole?nost PMI a které definují její charitativní programy po celém světě. V roce 2019 jsme pokra?ovali ve spolupráci nap?íklad s La Strada ?eská republika, která je jedinou organizací v ?R, která systematicky ?eší problematiku obchodování s lidmi a vyko?is?ování. Dlouhodobá spolupráce pokra?ovala i s významnými charitativními organizacemi v ?eské republice, jako je Nada?ní fond Slunce pro všechny, a s největší platformou pro odpovědné podnikání v ?eské republice – Byznys pro spole?nost. Spolupracujeme s Nadací Charty 77, která se zamě?uje na podporu širokého okruhu projekt?. Podporujeme rovně? komunitní projekty zacílené p?ímo na oblast naší p?sobnosti, tedy region Kutnohorsko.

 

Na Slovensku se naše charitativní aktivity zamě?ovaly na oblast ekonomického rozvoje a posílení postavení ?en. V roce 2019 Philip Morris Slovakia s.r.o. uspo?ádala sbírku šatstva pro znevýhodněné spoluob?any z celého Slovenska a zapojila se do dobrovolnického programu „Naše město“, organizovaného Nadací Pontis. Spole?nost také podpo?ila několik organizací z r?zných region? Slovenska, které bojují proti domácímu násilí a podporují mláde? z etnických menšin i dalších znevýhodněných oblastí. Philip Morris Slovakia s.r.o. i nadále podporovala komunity, zejména handicapovaných lidí a osob bez domova.

Vedení spole?nosti

Andrea Gontkovicova
 • Andrea Gontkovi?ová generální ?editelka a p?edsedkyně p?edstavenstva
PHILIP_MORRIS_Petr_Sedivec_2
 • Petr ?edivec ?editel financí a ?len p?edstavenstva
Petr Sebek
 • Petr ?ebek ?editel vněj?ích vztah? a ?len p?edstavenstva

 
Peter Piroch
 • Peter Piroch ?editel Commercial Operations a ?len p?edstavenstva
Piotr Cerek
 • Piotr Cerek ?editel výroby a ?len p?edstavenstva

 

 

Naše historie

Na ?eském trhu p?sobíme jako Philip Morris ?R a.s. od roku 1992. Továrna v Kutné Ho?e byla zalo?ena v roce 1812, dnes vyvá?í své výrobky do více ne? 50 zemí.

1812

1844

1896

1902

1963

1987

1992

2008

2010

Bývalý cisterciácký klášter v Kutné Ho?e se stává centrem tabákové výroby v ?echách. Cigarety se zde za?aly vyrábět v roce 1882, zprvu ru?ně, poté strojově. Za?átkem 20. století kutnohorská továrna vyráběla p?es 220 milion? cigaret ro?ně.
 První doutníky zde byly vyrobeny roku 1844, ru?ní balení cigaret za?alo o t?icet osm let později. 
Strojní výroba cigaret byla zahájena v roce 1896. Výroba cigaret v prvních letech dosahovala pět milion? ks cigaret ro?ně.
Po instalaci stroj? se výroba zmnohonásobila, nap?. v roce 1902 na 220 milion? cigaret
V roce 1963 byla zahájena výroba cigaret s filtrem.
Zástupci Philip Morris International a ?eskoslovenského tabákového pr?myslu Kutná Hora podepsali licen?ní dohodu o výrobě zna?ky Marlboro, která byla prvním produktem vyráběným v licenci v továrně v Kutné Ho?e.
Philip Morris International získává většinový podíl ve státním podniku Tabák, a.s. Nákup akcií a investice v celkově hodnotě p?esahující 420 milion? dolar? p?edstavovaly druhou největší zahrani?ní investici v ?eskoslovensku v 90. letech minulého století a sou?asně největší americkou investici ve st?ední Evropě. Od té doby firma investovala v ?eské republice několik miliard korun.
V letech 2008 – 2010 došlo k navýšení kapacity továrny o jednu t?etinu na 40 miliard ks cigaret ro?ně. Tato investice si vy?ádala 750 milión? korun.
Modernizace a rozši?ování výrobních proces? umo?nilo v Kutné Ho?e soust?edit výrobu z továren v Hodoníně, Novém Ji?íně a Strá?nici, kde byla výroba následně ukon?ena.

Další informace

Spole?nost Philip Morris ?R a.s. byla zalo?ena v roce 1992, se sídlem v Kutné Ho?e. Od srpna 2002 se vedení spole?nosti p?estěhovalo do Prahy, na Karlovo náměstí, kde nyní sídlí oddělení marketingu, financí, prodeje a distribuce, informa?ních systém?, lidských zdroj? a vnějších vztah?.

Philip Morris ?R a.s.

  spole?nost zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném u Městského soudu v Praze pod zna?kou B 627.
  Sídlo: Kutná Hora, Vítězná 1, PS? 28403
  Kontaktní adresa: Karlovo náměstí 10, Praha 2, 120 00
  I?O: 14803534
  DI?: CZ 14803534

Vztahy s investory

Linka kvality

 

Sdílet tento p?íběh
动漫岛 - 十八禁啪漫动漫-成年AV动漫网站